Het auteurs recht

Het auteursrecht. Dit “recht van de maker” geldt voor deze website  - www.hetverscholenland.nl - en alle geschreven teksten die op deze site te vinden zijn, in de meest brede zin van het woord.  Dit betreft niet alleen de boeken, maar ook alle materialen van anderen die in de site verwerkt zijn.

Different Perspective heeft alle benodigde licenties gekocht of anderszins legitiem verworven en is derhalve eigenaar van alle rechten die hieruit voortvloeien.

Het onderstaande is gebaseerd op een artikel van mr.ir. Arnoud Engelfriet, ICT-jurist en partner bij het gespecialiseerd kantoor ICTRecht.nl.

Eigen intellectuele schepping
Wie iets schrijft, tekent, fotografeert, componeert of produceert heeft daar tot zeventig jaar na zijn overlijden auteursrecht op. Dit geldt volautomatisch. Je hoeft als auteur niets aan te vragen, niets te deponeren of te registreren en zelfs geen copyright notice bij je werk te zetten. Zodra het werk is gemaakt, is het wettelijk beschermd.

Alles op de site van het Verscholen Land, alsmede de boeken die daaraan verbonden zijn en die zijn geschreven door Wendy Ebus, zijn door haar bedacht, geschreven en gemaakt. In die zin is er sprake van een “eigen intellectuele schepping”.

De foto's zijn deels verkregen uit een shutterstock licentie, een Beaver Builder licentie en uit eigen werk, en zijn derhalve rechtmatig eigendom om over te beschikken door Different Perspective, in de persoon van Wendy Ebus.

Het achterliggende idee voor de spelvormen is afkomstig uit spelvormen die worden ingezet bij natuurbeleving in het algemeen. Aangezien het achterliggende idee achter een werk niet beschermd is, is het toegestaan om het achterliggende concept opnieuw (op hun eigen manier) uitwerken hetgeen hier duidelijk het geval is. (zie 'spelvormen').

Rechten van de maker
Het auteursrecht geeft de maker van een werk het recht om op te treden tegen elke ‘openbaarmaking’ en ‘verveelvoudiging’ van zijn werk. Kort gezegd is een ‘verveelvoudiging’ een kopie, ook in een ander medium of in andere vorm (bijvoorbeeld een vertaling of verfilming) en is van ‘openbaarmaking’ sprake als het publiek kennis kan nemen van het werk. Wanneer iemand het Ebook drukt en verstuurt, is er een verveelvoudiging gemaakt.

De auteur mag het openbaar maken en verveelvoudigen verbieden, of er geld (royalties) voor vragen.

Wanneer een gebruiker toestemming krijgt van de auteur is er sprake van een licentie. In de licentie geeft de auteur (rechthebbende) aan wat er mag en welke voorwaarden daar tegenover staan. Dat kan een vergoeding per kopie zijn, maar ook bijvoorbeeld de eis van naamsvermelding of een restrictie dat het werk alléén gebruikt mag worden in boeken (dus op papier) en niet ook op de website (of als ebook). In het geval van het openbaar maken van de eerste hoofdstukken uit de boeken op deze site geldt voor naam- én bronvermelding.

Duur van het auteursrecht
Het auteursrecht geldt levenslang, plus nog eens zeventig jaar daarna. Bij een werk gemaakt door een bedrijf geldt een tijdsduur van 70 jaren na de eerste publicatie er van. Gedurende al die tijd moet voor gebruik toestemming worden gevraagd aan de auteur, of na diens dood de nabestaanden.

Schadeclaims en boetes
Wanneer er inbreuk wordt gepleegd op het auteursrecht van het Verscholen Land-Different Perspective kan Different Perspective in de persoon van Wendy Ebus of een nader door haar benoemde persoon  een schadevergoeding claimen.

De wet maakt daarbij geen onderscheid tussen hobbyisten en professionele uitgevers. Beiden kunnen inbreuk plegen, en beiden kunnen worden veroordeeld tot schadevergoeding. Wie geld verdient dankzij een inbreuk op het auteursrecht, kan daarnaast worden veroordeeld tot winstafdracht, oftewel het moeten afgeven van al het geld dat hij verdiende met de inbreukmakende boeken.